Day: November 20, 2018

  • 9 ข้อเท็จจริงของประเทศสวีเดนที่บางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

    สวีเดนเป็นประเทศที่มีประชากรเบาบาง มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นเต็มไปด้วยแนวชายฝั่งที่ยาวมากพื้นที่ก็เต็มไปด้วยป่ากับทะเลสาป และก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ทางเหนือสุดของโลกอีกด้วย ประเทศนี้มีความกว้างของพื้นที่อาณาเขตทั้งหมดอยู่ในระดับใกล้เคียงประเทศไทย , เสปน และรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นแบ่งเขตแดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 และไม่มีสงครามมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1814 1.พื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศสวีเดนเป็นป่าประมาณ 280,650 ตารางกิโลเมตร สวีเดนสามารถปกป้องรักษาผืนป่าเอาไว้ได้ดีมากๆ และถึงแม้ว่าที่ดินครึ่งนึงของประเทศจะมีคนจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็ตามพวกเขาช่วยกันก็ยังรักษาต้นไม้เอาไว้ในปริมาณมากอยู่ดี มีที่ดินจำนวน 1 ใน 4 เท่านั้นที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทต่างๆ บริษัทที่ครองที่ดินมากที่สุดมีชื่อว่าบริษัท “Sveaskog” 2.เกาหลีเหนือเป็นหนี้ประเทศสวีเดนอยู่ประมาณ 2.7 พันล้านโครนสวีเดน (SEK) เรื่องมันเกิดขึ้นในตอนที่เกาหลีเหนือสั่งซื้อรถวอลโว่จำนวน 1,000 คัน ในปี ค.ศ.1974 แต่ผู้ว่านำสูงสุดของเกาหลีเหนือในยุคนั้น คิม อิล-ซ็อง […]
    Continue reading